Algemene voorwaarden

Betaal- en levervoorwaarden

 • Afhankelijk van welke artikelen u bestelt, worden uw goederen door de GLS pakketdienst of met GYMNA eigen transport geleverd. Dit wordt aangegeven in het overzicht van uw bestelling.
 • Indien levering door de GLS pakketdienst, wordt binnen de gebruikelijke termijnen geleverd. Artikelen waarvan de voorraad tijdelijk uitgeput is, worden automatisch, op kosten van Gymna NV, nageleverd zodra weer voorradig.
 • Leverkost GLS pakketdienst: voor bestellingen onder € 50 incl. BTW bedragen de leverkosten € 5 incl. BTW. Bestellingen boven € 50 incl. BTW worden gratis geleverd.
 • Indien levering met GYMNA eigen transport, gebeurt de levering na afspraak en wordt u enkele dagen voor de levering door Gymna verwittigd.
 • Leverkost GYMNA eigen transport: € 115 incl. BTW per levering.
 • Iedere vermelde levertermijn is een bij benadering gegeven levertermijn.
 • Voor sommige apparatuur is het mogelijk dat deze door GYMNA gemonteerd wordt. Indien dit van toepassing is, ziet u deze optie in het besteloverzicht en kan u voor montage kiezen voor dat betreffende apparaat. Montagekost is € 50 incl. BTW per te monteren apparaat.
 • Sinds 01/07/'05 vallen elektrische en elektronische medische hulpmiddelen en laboratoriumapparatuur onder de aanvaardings- en recyclageplicht voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Dit betekent dat vanaf die datum voor elke aankoop van een nieuw toestel op stroom of op batterijen een Recupel bijdrage betaald moet worden. Deze bijdrage zal op de facturen duidelijk en afzonderlijk vermeld worden, zoals wettelijk bepaald. Het bedrag van de bijdrage is afhankelijk van het gewicht van het apparaat.
 • Betalingen gebeuren volgens gemaakte afspraken, gekoppeld aan uw klantennummer.
 • OPGELET: facturatie en levering enkel mogelijk in België.
 • De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden.

1. Aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassingen op alle offertes en orderbevestigingen van Vitamed en op alle bestellingen geplaatst door de klant. Door het accepteren van een aanbod of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de klant onze voorwaarden met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de klant, ook indien deze vermeld zijn op diens bestelbon. Afwijkingen van onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vitamed, door een hiertoe bevoegd persoon.

2. Aanbiedingen, offertes, toezeggingen

Alle offertes en adviezen van Vitamed worden vrijblijvend verstrekt. Aanbiedingen, offertes, condities en toezeggingen door vertegenwoordigers, medewerkers of agenten van Vitamed gedaan aan klanten zijn voor Vitamed slechts bindend na schriftelijke bevestiging. Eventuele wijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst door de klant of tot het eisen van een schadevergoeding.

3. Prijzen

Tenzij anders is overeengekomen gelden de prijzen in euro, exclusief BTW. De prijs wordt vastgesteld volgens het tarief van toepassing op het ogenblik van de bestelling (zie ook punt 4). De prijzen zijn exclusief de kosten voor verzending, levering en installatie & montage.

4. Bestelling

Vitamed behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder enige vorm van verantwoording. Vitamed kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling tengevolge van overmacht (uitputting van de voorraad, ongevallen, oorlog, stakingen, lock-out, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, brand in de fabriek van de verkoper of van zijn toeleveranciers, ...). Op uitdrukkelijke vraag van de klant en mits schriftelijke toestemming van Vitamed, door een bevoegd persoon, kan een bestelling maximum 3 maanden in de orderportefeuille van Vitamed bewaard blijven. Na 3 maanden heeft Vitamed het recht haar meest recente prijzen toe te passen (zie ook punt 3).

5. Facturatie en betaling

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding is elke factuur contant betaalbaar. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair schadebeding aangerekend van 10 % alsook een conventionele intrest à 10 % per jaar, telkens te berekenen op het factuurbedrag.

6. Eigendomsoverdracht

De goederen blijven eigendom van Vitamed tot volledige betaling van prijs, intresten en kosten. De koper is verantwoordelijk voor de koopwaar vanaf het ogenblik dat zij te zijner beschikking wordt gesteld. Zonder schriftelijk akkoord van Vitamed, door een bevoegd persoon, is de klant niet gerechtigd vóór de betaling de goederen aan derden over te dragen. Ingeval van niet betaling van de factuur op haar vervaldag, alsook ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen, zal de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden worden beschouwd, zulks door middel van de eenvoudige verzending van een aangetekende brief van Vitamed aan de klant.

7. Annulatie en terugzending

Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd, tenzij bij aangetekend schrijven verzonden binnen een bedenktijd van zeven werkdagen te rekenen vanaf de dag van bestelling. Bestellingen van artikelen die op bestelling of op maat gemaakt worden kunnen niet worden geannuleerd. Terugzendingen worden slechts aanvaard na voorafgaandelijk akkoord door Vitamed. Goederen die beschadigd of vervallen zijn, of die geen volledige verkoopseenheid uitmaken worden niet teruggenomen.

8. Leveringstermijnen

Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen zijn onze leveringstermijnen slechts bij benadering gegeven. Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot het eisen van enige schadevergoeding.

9. Levering, installatie en montage

Vitamed draagt de kosten voor verlies of schade aan de artikelen tot op de plaats van bestemming voor zover de schade niet veroorzaakt is door toedoen van de klant. Tenzij anders is overeengekomen, of tenzij de aard van het materiaal zulks vereist, worden de goederen verzonden met GLS (of een gelijkgesteld transportbedrijf). In het andere geval gebeurt de levering door een gespecialiseerde transportfirma.

10. Klachten en niet-conforme leveringen

De klant of zijn gevolmachtigde dient de uitwendige staat en het aantal artikelen op het moment van levering te controleren. Zijn loutere handtekening op de leveringsbon betekent dat hij de goede staat, de conformiteit en het aantal geleverde artikelen aanvaardt. Klachten dienaangaande dienen binnen de 48 u na de levering bij aangetekend schrijven te worden meedegedeeld aan Vitamed. Elke klacht betreffende facturatie dient geformuleerd te worden bij aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Het formuleren van een klacht ontslaat de klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.

11. Garantie

De garantie op investeringsgoederen bedraagt 2 jaar. Gedurende het eerste jaar omvat ze de uren, de onderdelen en de verplaatsing. In het tweede jaar worden enkel de verplaatsing en de uren aangerekend, niet de gebruikte onderdelen. Uitzondering hierop zijn kleine apparaten (< 3 kg), waarvoor de verplaatsing niet in de garantie vervat zit. De garantie is enkel van toepassing bij normaal gebruik en geldt niet voor toebehoren, batterijen of andere onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. Het recht op garantie wordt enkel verleend indien herstellingen steeds door Vitamed worden uitgevoerd

12. Technische interventies

Vitamed organiseert een technische hersteldienst voor de in België verkochte en geleverde apparatuur. Ook in geval van onherstelbaarheid worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht. Vanaf het ogenblik dat een klant een technieker laat starten aan een herstelling, verklaart de klant zich akkoord met de geldende tarieven.

13. Foto's, brochures, teksten, enz.

Alle foto’s, brochures, teksten, advertenties, catalogi, affiches, gebruiksaanwijzingen, plannen, schetsen, offertes enz. zijn onze eigendom. Zij mogen niet worden gebruikt noch gekopieerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vitamed, door een hiertoe bevoegd persoon.

14. Toepassing van recht en bevoegde rechtbanken

Enkel en alleen het Belgisch recht is van toepassing. Ingeval van betwisting zijn alleen en uitsluitend de rechtbanken van Tongeren bevoegd.